آیا از عملکرد بیست و پنج ماهه سرپرست اداره راه و شهرسازی بندر ماهشهر در پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع، ثبت نام متقاضیان در طرح مسکن ملی ،استعلامات فرم ‌جیم، نحوی واگذاری زمین به طرح های تولید و اشتغال زایی رضایت دارید؟

پایگاه خبری سیف | تحلیل رویداد های مهم