آیا با برکناری هیئت مدیره غیر بومی و پروازی شرکت های پتروشیمی مخالفید یا موافق؟!

پایگاه خبری سیف | تحلیل رویداد های مهم